Nederlands leren: partners

Anderstaligen kunnen in Vlaanderen lessen Nederlands Tweede taal (NT2) volgen bij verschillende organisaties. De taakverdeling tussen de verschillende organisaties die bij het NT2-aanbod betrokken zijn, is beschreven in het afsprakenkader NT2.