Algemene voorwaarden vorming, advies en begeleiding

Vorming

De hiernavolgende voorwaarden gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen het Agentschap Integratie en Inburgering, hierna genoemd het “AgII”, en de klant.

Artikel 1. Overeenkomst

Prijzen en condities worden vastgelegd door een ondertekend exemplaar van de overeenkomst.

Artikel 2. Inschrijving

De deelnemer kan zich inschrijven tot en met de startdatum van het ondersteuningsmoment.

De inschrijving en toelating wordt bekrachtigd door een toelatingsbericht.

Door de inschrijving verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en er mee akkoord te gaan.

Artikel 3. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, factureert het AgII de verschuldigde bedragen na het voltooien van de opdracht. Facturen dienen betaald te worden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, via overschrijving op IBAN rekeningnummer BE93 3751 1176 2267 op naam van het Agentschap Integratie en Inburgering. Elk openstaand bedrag wordt vanaf de dag volgend op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest van acht percent (8%) per maand. Indien partijen tussentijdse betalingen overeenkwamen, leidt niet-naleving van tussentijdse betaling tot een onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 4. Klacht

Klachten betreffende de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij het AgII ter kennis worden gebracht. Het melden van klachten geeft de koper noch het recht om de betaling van de prijs uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.

Artikel 5. Annulering door de inschrijver

Annulering gebeurt steeds schriftelijk of elektronisch per e-mail aan de contactperso(o)n(en).

Tot 14 werkdagen voor de inschrijving kan de klant de inschrijving annuleren. Bij annulering van de inschrijving tot en met 14 werkdagen voor de startdatum van de ondersteuning houdt AgII als vergoeding een bedrag van 50% van het inschrijvingsgeld in. Het resterende bedrag wordt terugbetaald. Bij annulering tot en met minder dan 5 werkdagen voor de startdatum van de ondersteuning blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Indien de deelnemer zich kan beroepen op een geval van overmacht zoals een ongeval, een ernstige ziekte, ... gebeurt de annulering kosteloos. De inschrijver meldt dit onmiddellijk schriftelijk voor de start van de opleiding via mail en stuur de nodige bewijzen door.

Een deelnemer die niet aanwezig kan zijn voor één of meerdere sessies, kan zich kosteloos laten vervangen voor zover die vervanger door de docent wordt aanvaard.

Artikel 6. Annulering of wijziging door AgII

Het AgII kan een ondersteuningsaanbod annuleren in geval van overmacht, onder meer in de gevallen waarin er te weinig inschrijvingen zijn of de lesgever(s) niet beschikbaar is (zijn). Indien dit gebeurt, heeft de deelnemer recht op een volledige terugbetaling van het reeds betaalde inschrijvingsgeld. De deelnemer heeft evenwel geen recht op schadevergoeding.

Het AgII kan het tijdstip, de datum, de locatie of de docent(en) wijzigen. Indien dit gebeurt, heeft de deelnemer het recht om zijn/haar inschrijving voor desbetreffende sessie(s) kosteloos te annuleren, met terugbetaling van het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld voor desbetreffende sessie(s). De deelnemer heeft evenwel geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Eigendomsrechten

De deelname aan het ondersteuningsaanbod doet bij de deelnemer geenszins het recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud van het aanbod. Al de eigendomsrechten die rusten op de inhoud van het aanbod blijven uitsluitend toebehoren aan de docent(en) en/of het AgII. De opdrachtgever kan evenwel op geen enkele manier aanspraak maken op de reeds bestaande kennis van het AgII, zoals bijvoorbeeld de methodes of formules.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

Het AgII voert de opdracht naar best vermogen uit. Het AgII verstrekt evenwel geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten van het ondersteuningsaanbod.

De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat het AgII niet aansprakelijk is voor om het even welke schade die de opdrachtgever zou lijden bij de toepassing van of het gebruik van de resultaten van de vorming. De opdrachtgever vrijwaart het AgII tegen mogelijke aanspraken van derden.

In geen geval is een partij aansprakelijk voor indirecte schade aan de andere partij, met inbegrip maar niet beperkt tot gederfde winsten, contracten en opportuniteiten.

Artikel 9. Onafhankelijkheid

Het AgII bepaalt zelf welke van haar medewerkers zij inzet voor de dienstverlening bepaald in deze overeenkomst. De medewerkers van AgII worden nooit beschouwd als werknemers van de opdrachtgever, of in welke zin dan ook onder het gezag of toezicht vallend van de opdrachtgever.

Artikel 10. Geheimhouding

Gedurende de uitvoering van de dienstverlening kunnen medewerkers van het AgII toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever. Het AgII verbindt zich ertoe om deze gegevens niet te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij de opdrachtgever daartoe op voorhand schriftelijke toestemming geeft. Het AgII en haar medewerkers zullen erover waken de vertrouwelijke gegevens niet openbaar te maken, met dezelfde zorg en in dezelfde mate als zij haar eigen vertrouwelijke gegevens geheim houdt.

Deze geheimhoudingsplicht is evenwel niet van toepassing indien de informatie:

  • reeds gekend was voorafgaandelijk aan deze overeenkomst, of
  • bekend geworden is buiten toedoen van de opdrachtgever, of
  • reeds voor het grote publiek beschikbaar is door algemeen raadpleegbare bronnen, of
  • onafhankelijk door het AgII ontwikkeld werd, zonder gebruik te maken van de informatie van de opdrachtgever.

Deze geheimhoudingsverplichting vervalt twee (2) jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Artikel 11. Persoonlijke levenssfeer

Het AgII verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Artikel 12. Toepasselijk recht en rechtsmacht

De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen van welke aard ook die zouden ontstaan in verband met deze overeenkomst en die partijen niet minnelijk kunnen oplossen.

Artikel 13. Overige bepalingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen afbreuk aan bepalingen uit overeenkomsten afgesloten tussen het AgII en de klant. Alle bepalingen uit dergelijke overeenkomsten blijven onverkort geldig. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit voornoemde overeenkomsten, hebben de bepalingen uit voornoemde overeenkomsten steeds voorrang.