Gebruiksvoorwaarden van de app 'Crisis Information Translated'

English 

1 Algemeen

Crisis information translated’ is een app van het Agentschap Integratie en Inburgering. Door deze app verder te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Gebruik de app dus niet verder als u zich hiermee niet akkoord verklaart.

2 Inhoud van de app en aansprakelijkheid

‘Crisis information translated’ zorgt dat taal in crisistijd geen drempel is. Via verschillende talen brengt de app anderstaligen in hun eigen taal op de hoogte van actuele crisismaatregelen.

Het Agentschap Integratie en Inburgering besteedt veel aandacht en zorg aan de app en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, vertalingen, iconen, enz. die op of via deze app beschikbaar zijn, worden echter verstrekt zonder enige verbintenis en het Agentschap Integratie en Inburgering is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de app.

De inhoud van de app is een verzameling van de actuele coronamaatregelen die van toepassing zijn in België. De weergegeven maatregelen zijn opgesteld door het federaal crisiscentrum. De meest recente coronamaatregelen zijn te vinden op: https://www.info-coronavirus.be. Bezoek de website van uw gemeente voor de meest recente lokale maatregelen. Bent u op zoek naar specifieke informatie over de coronamaatregelen die u niet kan terugvinden in deze app? Neem dan contact op met het federale callcenter op 0800 14689. 

De app omvat ook actuele informatie over de vaccinatiestrategie van het agentschap Zorg en Gezondheid. De meest recente vaccinatie-informatie is te vinden op: https://www.laatjevaccineren.be. De informatie op de app is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke of medische omstandigheden.

De app heeft niet als doel om juridisch, medisch of andersoortig professioneel advies te verlenen. Het Agentschap Integratie en Inburgering behoudt het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

3 Taalwet

De aangeboden meertalige informatie is cfr. de taalwet steeds een vertaling uit het Nederlands. De informatie is dus slechts een vertaling van de Nederlandse tekst. Er wordt niet méér, minder of andere informatie gegeven in de vreemde taal dan in het Nederlands. Gebruikers kunnen ook op elk moment overschakelen naar het Nederlands.

Het bijzonder doel:

actuele en juiste gezondheidsinformatie communiceren naar anderstaligen;
anderstaligen bewustmaken over het bestaan van de vaccinatiedienstverlening;
verantwoordt het gebruik van de meertaligheid.

Nederlands leren is een belangrijk onderdeel van integratiebevordering. Daarom biedt de app gebruikers ook informatie aan over Nederlands leren.

Meer informatie over meertaligheid bij overheidscommunicatie in de Taalwet: https://www.vlaanderen.be/taalwetwijzer/gevallen-van-meertaligheid-bij-overheidscommunicatie

4 Opslag van uw gegevens

Het Agentschap Integratie en Inburgering hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Om de app zo laagdrempelig mogelijk te maken, is de app volledig beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt. Dat maakt dat er ook geen loginprocedure nodig is bij het opstarten van de app. Zo verloopt het gebruik volledig anoniem.

Tijdens uw gebruik verzamelt de app informatie zoals de taalvoorkeur die u hebt gebruikt. Het Agentschap Integratie en Inburgering verzamelt die informatie uitsluitend voor de statistische analyse van de app en verkeer op de app, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

5 Informatie over uw toestel

Wanneer u de app downloadt, neemt deze automatisch de taalvoorkeur van uw toestel over. Dat doet de app zodat u makkelijk en zonder taaldrempel uw weg kan vinden doorheen de app. U kan op elk moment uw taalvoorkeur handmatig aanpassen.

6 Links in de app

De app kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van partners. Als u een link naar een van deze websites volgt, moet u er rekening mee houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat het Agentschap Integratie en Inburgering geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dat beleid aanvaarden. Controleer dit beleid en eventuele relevante servicevoorwaarden voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of diensten.

7 Berichten uit de app delen

Alle informatie in de app kan gedeeld worden (via sociale media, WhatsApp, sms, mail). De app houdt tijdens dat proces op geen enkele manier data bij over u of uw contactpersonen.

8 Verbintenissen van de gebruiker

Bij de toegang tot en het gebruik van de app verbindt u er zich uitdrukkelijk toe om:

de optimale werking en de beveiliging van de app niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door u toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u normalerwijze geen toegang hebt;
de informatie getoond op deze app noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.
geen gebruik te maken van de app voor illegale of schadelijke doeleinden.
U heeft het recht om vragen te stellen en contact op te nemen met het Agentschap Integratie en Inburgering via CIT@integratie-inburgering.be.

Als u denkt dat de app iets verkeerds doet, kan u ons dat melden via CIT@integratie-inburgering.be. U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

9 Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle vertalingen, teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, logo’s en software die via de app worden toegankelijk gemaakt, zijn eigendom van het Agentschap Integratie en Inburgering.

De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag niet gebruikt worden voor commercieel gebruik. 

Niets van wat op deze app staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

10 Toegankelijkheid

Het Agentschap Integratie en Inburgering streeft ernaar om de app voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Ondervindt u toch een technisch of praktisch probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen via CIT@integratie-inburgering.be.

11 Partners in ontwikkeling 

Deze app werd ontwikkeld in samenwerking met:

Apyx (ontwikkeling app)
Cronos groep (begeleiding)
DXC (ontwikkeling api)
Little miss robot (design)
Mendix (platform app)
Microsoft (begeleiding)

12 Wie is het Agentschap Integratie en Inburgering?

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap, opgericht bij beslissing van 22 november 2013 van de Vlaamse Regering en waarvan de statuten zijn neergelegd ter griffie op 16 december 2013 (B.S. 30 december 2013). Het ondernemingsnummer is BE0543.307.391.

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft tot statutair doel om, overeenkomstig het Decreet van 7 juni 2013, het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden.

De beleidsuitvoerende opdrachten inzake integratie en inburgering werden tot 31 december 2014 uitgevoerd door vijftien vzw’s en provinciale diensten die daarvoor van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een werkingssubsidie ontvingen. Op 1 oktober 2015 werden de vijf provinciale Huizen van het Nederlands onderdeel van het Agentschap Integratie en Inburgering. De dienstverlening op vlak van het Nederlands voor anderstaligen werd een bijkomende opdracht.

12.1 Werkingsgebied en vestigingsplaatsen

Het werkingsgebied van het Agentschap Integratie en Inburgering is het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het volledige Nederlandse taalgebied met uitzondering van het grondgebied van de steden Antwerpen en Gent.

Het Agentschap Integratie en Inburgering waarborgt – in uitvoering van artikel 19, 7° van het Decreet van 7 juni 2013 – met het oog op een laagdrempelige werking en lokale spreiding, voldoende lokale en regionale vestigingsplaatsen.

Het Agentschap Integratie en Inburgering is actief in zes regio’s:

Antwerpen (met uitzondering van stad Antwerpen)
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen (met uitzondering van stad Gent)
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
De hoofdzetel is gevestigd in Brussel (Havenlaan 86 C – bus 212, 1000 Brussel).

12.2 Beleidskader

Het beleidskader van het Agentschap Integratie en Inburgering wordt gevormd door:

het Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (en alle aanpassingen aan dit decreet).
het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur als vermeld in artikel 25, §1, eerste lid, 1°, van het Decreet van 7 juni betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

12.3 Aanbod

Het Agentschap Integratie en Inburgering zet zich in voor een samenleving waarin herkomst geen bepalende factor is. Dat vraagt inspanningen. Van iedereen. Daarom ondersteunt het Agentschap Integratie en Inburgering lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.

Hoe? Door te zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van inburgering, Nederlands leren, integratie, vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, sociaal tolken en vertalen.

12.4 Algemene disclaimer en privacybeleid

De algemene disclaimer van het Agentschap Integratie en Inburgering: https://www.integratie-inburgering.be/nl/disclaimer
Het algemeen privacybeleid van het Agentschap Integratie en Inburgering: https://www.integratie-inburgering.be/nl/privacy

13 Geschil

Deze gebruikersvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en elk van ons kan een juridische procedure aanspannen bij de Brusselse rechtbanken met betrekking tot een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden.

Knop: Download de CIT-app