Infosessie 'Toekomstige regelgeving inburgering en integratie: aandachtspunten voor lokale besturen'

  • 13 januari 2022

We organiseren samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur een online infosessie over de toekomstige regelgeving over integratie en inburgering voor medewerkers van lokale besturen.

Op 8 juli 2021 keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van het gewijzigde inburgeringsdecreet goed. Met de wijziging van het decreet wil de Vlaamse Regering enerzijds sterker inzetten op een vraaggestuurd inburgeringstraject dat inspeelt op de individuele situatie van de inburgeraar. Anderzijds wordt het inburgeringstraject aangescherpt door het invoeren van examens en een retributie.

Wat komt aan bod?

Je krijgt onder meer een overzicht van de grootste wijzigingen in het inburgeringstraject en de voornaamste aandachtspunten voor lokale besturen.

Wat verandert er?

  • Het inburgeringstraject wordt uitgebreid met twee pijlers om meer kansen te bieden aan inburgeraars om te participeren aan de Vlaamse samenleving: inschrijving bij VDAB en het participatie- en netwerktraject.
  • De inburgeraar moet de doelen van zijn trajectonderdelen behalen om het inburgeringsattest te behalen.
  • De vormingspakketten van het inburgeringstraject worden betalend.

De inwerkingtredingsdatum van de gewijzigde regelgeving is 1 maart 2022. Het inburgeringstraject blijft dus ongewijzigd tot en met eind februari 2022.

Twee aspecten van het gewijzigde inburgeringsdecreet gaan pas van start vanaf een later te bepalen datum: de invoering van het betalende inburgeringstraject en het participatie- en netwerktraject (de zogenaamde vierde pijler).

Wanneer?

Maandag 31 januari van 10.30 tot 12 uur