Uitwisseling van persoonsgegevens tussen lokale besturen en het Agentschap Integratie en Inburgering

Aanvragen


Elk jaar nemen duizenden nieuwkomers in Vlaanderen deel aan een inburgeringstraject. Wil je graag weten wie van je inwoners een inburgeringstraject volgt? Of wil je inburgeraars die hun attest behaalden, in de bloemetjes zetten als bedanking voor hun inspanningen? Lokale besturen kunnen, in het kader van een lokaal inclusief integratiebeleid, persoonsgegevens van inburgeraars opvragen bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Hiermee voert het agentschap artikel 20 uit van het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

Waarom interessant voor lokale besturen?

De manier waarop je nieuwe inwoners onthaalt in je gemeente, kan ervoor zorgen dat ze zich welkom voelen, hun weg vinden naar lokale diensten en organisaties en actief deelnemen aan je lokale samenleving. Een toegankelijk onthaalbeleid voor nieuwe inwoners is een belangrijk onderdeel van het lokaal inclusief integratiebeleid.

Om nieuwkomers een warm onthaal te geven ken je best hun profiel en hun noden. De persoonsgegevens van inburgeraars in je gemeente zijn hierbij een eerste stap. Wat kan je concreet met die gegevens doen?

  • Organiseer een inburgeringsceremonie. Zo erken je de inspanningen van de inburgeraars die hun attest behaalden. Tegelijkertijd stimuleer je hen om een actieve rol op te nemen binnen je gemeente. Je vindt ons draaiboek 'inburgeringsceremonie' terug tussen onze publicaties.
  • Organiseer een buddywerking voor nieuwkomers. Laat je inspireren door de draaiboeken 'buddyprojecten nieuwkomers' en 'Net-werk, een intergemeentelijk mentorproject' op onze publicatiepagina.
  • Zet oefenkansen Nederlands op. Doe een beroep op medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering om lokale initiatieven op te zetten of om (ex-)inburgeraars warm te maken.

Naast persoonsgegevens kan je ook instroomcijfers bij ons opvragen over de doelgroep inburgering in je gemeente. Maak een cijferrapport lokale diversiteit op aan de hand van ons sjabloon.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens 

Als lokaal bestuur sluit je een protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens af met het Agentschap Integratie en Inburgering. Enkel met een gevalideerd protocol kan je vervolgens de welbepaalde gegevens van inburgeraars verkrijgen:

  1. het rijksregisternummer van de inburgeraars die zijn ingeschreven in het Rijksregister in de gemeente aan wie de gegevens worden meegedeeld;
  2. de vermelding of deze inburgeraars een inburgeringscontract hebben ondertekend;
  3. de vermelding of deze inburgeraars een attest van inburgering hebben behaald.

Het standaardprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de VVSG. Je vindt het samen met de goedgekeurde protocollen op onze website.

Werkwijze

Via onderstaande knoppen kom je op een formulier waarmee je als medewerker van een lokaal bestuur persoonsgegevens van inburgeraars kan opvragen. Elk lokaal bestuur kan maximaal één keer per jaar een lijst met gegevens opvragen.

Heeft jouw gemeente al een protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens ondertekend of nog niet? Als je het niet (zeker) weet, kan je het nakijken in ons overzicht. Kies hieronder de optie die voor jouw gemeente van toepassing is en vul het formulier in.

Maximale doorlooptijd

Indien je nog geen ondertekend protocol hebt en je gebruik maakt van het standaardprotocol op onze website, duurt het ongeveer 20 werkdagen vooraleer je een lijst met persoonsgegevens van inburgeraars in jouw gemeente ontvangt.

Indien je al een ondertekend protocol hebt, duurt het ongeveer tien werkdagen vooraleer je een lijst met persoonsgegevens van inburgeraars in jouw gemeente ontvangt.

Vraag een protocol en/of gegevens aan

Mijn gemeente heeft een protocol voor de gegevensuitwisseling met het AgII. Ik wil gegevens opvragen.Mijn gemeente heeft nog geen protocol voor de gegevensuitwisseling met het AgII. Ik wil een protocol afsluiten.

Disclaimer

Lokale besturen krijgen gegevens op basis van actuele info uit het rijksregister, tenzij het gaat om afgesloten dossiers. Gegevens worden niet meer automatisch bijgewerkt na het afsluiten van een inburgeringstraject. In dat geval kan het zijn dat je gegevens krijgt van personen die tijdens het traject in jouw gemeente woonden, maar die ondertussen verhuisd zijn. We raden aan om voor personen die al lang een inburgeringsattest hebben, of voor personen die een oude aanmeldings- of contractdatum hebben - het is mogelijk dat het dossier zonder attest werd afgesloten - zelf de actuele adresgegevens te koppelen aan het rijksregisternummer. Voor alle personen die nog een traject volgen en nog geen inburgeringsattest behaalden, krijg je steeds de actuele informatie. Het gaat dan steeds om mensen die op het moment van het aanleveren van de gegevens woonachtig zijn in jouw gemeente, ook al werd het contract afgesloten op het moment dat de persoon in een andere gemeente woonde.

Interessant om te weten: de voorwaarden voor het behalen van een inburgeringsattest werden gewijzigd via het uitvoeringsbesluit van 29/02/2016 ten gevolge van de decreetswijziging van 07/06/2013. Er is toen overgegaan van een resultaatsverbintenis (aanwezig zijn voor Maatschappelijke Oriëntatie en NT2 niveau 1.1) naar een inspanningsverbintenis (slagen voor Maatschappelijke Oriëntatie en NT2 niveau 1.1 + regelmatige deelname aan niveau 1.2).