Attesten in het kader van inburgering

Soorten attestUitreikers van attesten

 
Het Agentschap Integratie en Inburgering en de stedelijke agentschappen reiken verschillende documenten uit in het kader van Inburgering. Hieronder lees je meer over welke attesten dat zijn en wat ze betekenen.

Soorten attesten

Attest van aanmelding

Inburgeraars melden zich aan bij het (stedelijk) Agentschap Integratie en Inburgering. De verplichte inburgeraar moet zich binnen een termijn van drie maanden aanmelden. Bij tijdige aanmelding ontvangt zowel de rechthebbende als de verplichte de inburgeraar een attest van aanmelding.

pdf bestandVoorbeeld: attest van aanmelding (84 kB)

Attest uitstel van aanmelding

De verplichte inburgeraar krijgt uitstel van aanmelding:

  • als hij kan bewijzen dat hij recht heeft op een flexibel inburgeringstraject of;
  • als hij om medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan voldoen aan de plicht tot tijdige aanmelding.​

De inburgeraar ontvangt een attest van uitstel van aanmelding. Daarop staat de datum waarop het uitstel vervalt.

pdf bestandVoorbeeld: attest uitstel van aanmelding (157 kB)

Attest uitstel voor ondertekening inburgeringscontract

De verplichte inburgeraar krijgt uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract als hij om medische of persoonlijke redenen, na aanmelding, tijdelijk niet kan starten met het inburgeringstraject. De inburgeraar ontvangt een attest van uitstel voor ondertekening inburgeringscontract. Daarop staat de datum waarop het uitstel vervalt.

pdf bestandVoorbeeld: attest uitstel ondertekening inburgeringscontract (103 kB)

Attest opschorting contract (“Attest tijdelijke onderbreking Contract Inburgering”)

Het inburgeringstraject wordt opgeschort als de inburgeraar om medische of persoonlijke redenen tijdelijk zijn vormingsprogramma moet onderbreken. De inburgeraar ontvangt een attest van opschorting. Hierop staat de datum waarop de opschorting vervalt.

pdf bestandVoorbeeld: attest tijdelijke onderbreking inburgeringscontract (103 kB)

Attest van Inburgering

De inburgeraar ontvangt een attest van inburgering wanneer hij de doelstellingen van de verschillende onderdelen van het vormingsprogramma, zoals bepaald in het inburgeringscontract, heeft behaald.

pdf bestandVoorbeeld: attest van inburgering (156 kB)

(Opmerking: de afgelopen jaren wijzigden de doelstellingen van de verschillende onderdelen van het vormingsprogramma een aantal keer. Dat neemt niet weg dat het Attest van Inburgering alleen werd en wordt afgeleverd nadat aan de doelstellingen van het vormingsprogramma voldaan is zoals bepaald in het inburgeringscontract.)

Attest vrijstelling van de inburgeringsplicht

Dit attest wordt uitgereikt aan de verplichte inburgeraar die is vrijgesteld van zijn inburgeringsplicht.

pdf bestandVoorbeeld: attest vrijstelling van de inburgeringsplicht (209 kB)

Bewijs van regelmatige deelname

Het bewijs van regelmatige deelname wordt uitgereikt aan de verplichte inburgeraar die aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • hij behaalde geen attest van inburgering;
  • hij nam regelmatig deel aan het vormingsonderdeel waarvoor hij de doelstellingen niet behaalde, waardoor hij voldeed aan de inburgeringsplicht.

pdf bestandVoorbeeld: bewijs van regelmatige deelname (157 kB)

Inburgeringscontract rechthebbende inburgeraar (Vlaanderen)

Dit is een overeenkomst tussen de rechthebbende inburgeraar in Vlaanderen en het (stedelijk) Agentschap Integratie en Inburgering waarbij beide partijen verbintenissen aangaan met betrekking tot het inburgeringstraject.

pdf bestandVoorbeeld: inburgeringscontract rechthebbende inburgeraar (Vlaanderen) (253 kB)

Inburgeringscontract rechthebbende inburgeraar (Brussel)

Dit is een overeenkomst tussen de rechthebbende inburgeraar in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Agentschap Integratie en Inburgering waarbij beide partijen verbintenissen aangaan met betrekking tot het inburgeringstraject.
pdf bestandVoorbeeld: inburgeringscontract rechthebbende inburgeraar (Brussel) (174 kB)
 

Inburgeringscontract verplichte inburgeraar

​Dit is een overeenkomst tussen de verplichte inburgeraar en het (stedelijk) Agentschap Integratie en Inburgering waarbij beide partijen verbintenissen aangaan met betrekking tot het inburgeringstraject.

pdf bestandVoorbeeld: inburgeringscontract verplichte inburgeraar (227 kB)


Uitreikers van de attesten

Drie agentschappen reiken deze documenten uit:

Logo Agentschap Integratie en InburgeringLogo Atlas AntwerpenLogo IN-Gent

 
De documenten die de verschillende agentschappen uitreiken staan op gelijke voet. De logo’s van de verschillende agentschappen staan telkens bovenaan de uitgereikte documenten.

Opgelet: de agentschappen zijn opgericht in 2015. Voordien reikten de Onthaalbureaus Inburgering deze documenten uit. Die documenten blijven geldig. Wil je zeker zijn dat je een geldig document in handen hebt? Neem contact op met ons.